Služby

Poskytujeme:

  • určenie aktuálneho vývinového stavu psychomotorických funkcií
  • včasné rozpoznanie možných odchýlok vo vývine
  • včasnú intervenciu pri rizikovom, oneskorenom alebo nerovnomernom vývine
  • orientačné určenie školskej zrelosti
  • podporu vývinu pomocou bazálnej a senzorickej stimulácie
  • terapiu porúch vývinu
  • prípravu na školu
  • terapiu porúch učenia (napr. dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia)
  • konzultácie a poradenstvo pre rodičov pri zvládaní záťažových situácií

Comments are closed